GDPR

INFORMACE

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ
Strojírna Vimperk spol. s r. o., Špidrova 110, 385 01 Vimperk

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“) podává zaměstnavatel tyto informace:

1. Správce osobních údajů

Strojírna Vimperk spol. s r. o., Špidrova 110, 385 01 Vimperk, IČ 48245801, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2699
Kontaktní osoba: Václav Kraml – jednatel
e-mail: vaclav.kraml@strojvimp.cz; tel: 388 402 310

2. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů

Kontaktní osoba: Ivana Kramlová – vedoucí ekonomického a personálního oddělení
e-mail: ivana.kramlova@strojvimp.cz; tel : 388 402 312

3. Subjekt zpracování osobních údajů

Fyzická osoba v pracovněprávním nebo jemu obdobném vztahu a žadatel o zaměstnání

4. Účel zpracování a právní základ

Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje zaměstnanců a žadatelů o zaměstnání pro účely vedení personální a mzdové agendy a plnění zákonných povinností zaměstnavatele. Osobní údaje zaměstnanců se zpracovávají pouze na základě právního důvodu, který je založen na:

  • plnění zákonných povinností zaměstnavatele v oblasti pracovněprávní, daňové, statistické, důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, v takovém případě není potřebný souhlas zaměstnance
  • na základě souhlasu zaměstnance
  • zpracování je nezbytné pro splnění právních povinnosti, která se na správce vztahuje
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce

Zaměstnavatel pro účely plnění svých zákonných povinností v oblasti pracovnělékařských prohlídek ke zjištění zdravotní způsobilosti zaměstnance k vykonávané práci předává v rozsahu nezbytně nutném ke zpracování osobní údaje zaměstnanců. Za tímto účelem je se zpracovateli uzavřena Smlouva o zpracování osobních údajů.

5. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, u nichž to vyžaduje právní předpis, jsou zaměstnavatelem předávány třetím stranám a zpracovatelům.

6. Předávání osobních údajů do třetí země

Zaměstnavatel nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země.

7. Kategorie dotčených osobních údajů

Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje, které nepatří do zvláštní kategorie osobních údajů.

8. Právo na přístup k osobním údajům

Zaměstnanec má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají. Právo na přístup k osobním údajům se realizuje potvrzením na základě žádosti zaměstnance, ve kterém zaměstnavatel uvede, zda a které jeho osobní údaje jsou zpracovávány a dále jsou mu k tomu tímto poskytnuty informace zde uvedené.

9. Právo na opravu a doplnění osobních údajů

Zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel na jeho žádost bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které se ho týkají. Zásada přesnosti však nevyžaduje, aby zaměstnavatel aktivně vyhledával nepřesné údaje nebo aby se opakované obracel na zaměstnance s žádostí o aktualizaci osobních údajů.

9. Právo na opravu a doplnění osobních údajů

Zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel na jeho žádost bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které se ho týkají. Zásada přesnosti však nevyžaduje, aby zaměstnavatel aktivně vyhledával nepřesné údaje nebo aby se opakované obracel na zaměstnance s žádostí o aktualizaci osobních údajů.

10. Právo na výmaz

Zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

  • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
  • zaměstnanec odvolá souhlas k zpracování osobních údajů

11. Právo na omezení zpracování

Zaměstnanec má právo, aby zaměstnavatel zpracování omezil, pokud:

  • popírá přesnost osobních údajů
  • zpracování je protiprávní
  • zaměstnavatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zaměstnanec je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků
  • zaměstnanec vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody zaměstnavatele převažují nad oprávněnými důvody zaměstnance

12. Právo na přenositelnost údajů

Zaměstnanec má právo získat osobní údaje, jež poskytl zaměstnavateli a které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň právo tyto údaje předat jinému správci prostřednictvím zaměstnavatele.

13. Právo vznést námitku

Zaměstnanec má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

14. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Zaměstnanec má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní či obdobné účinky.

15. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Zaměstnanec má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

16. Doba uložení osobních dokladů

Zaměstnavatel podle zásady omezení uložení uchovává osobní údaje po dobu ne delší než je nezbytné pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány. Jakmile pomine účel zpracování a žádný jiný účel neexistuje, budou osobní údaje zlikvidovány nebo znepřístupněny.

17. Uchazeči o zaměstnání

Pokud uchazeč o zaměstnání neposkytne zaměstnavateli souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře následně se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, a nejsou pro zpracování osobních údajů žádné jiné důvody, jeho osobní údaje budou zlikvidovány.

Ve Vimperku, dne 25. května 2018