Certifikace

Společnost Strojírna Vimperk spol. s r.o. chce být zodpovědným partnerem v otázkách splnění přání a očekávání všech participujících stran.

Politika společnosti byla vytvořena za účelem spojování v povědomí zákazníků, dodavatelů, regionu své obce a zaměstnanců.

První certifikace systému managementu kvality byla provedena v roce 2001, systému managementu životního prostředí v roce 2007 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pak v roce 2014. Systémy managementu jsou zavedeny pro celý výrobní závod ve Vimperku, pro všechny činnosti a výrobky. Jsou aktivně rozvíjeny a jejich požadavky revidovány v rámci série každoročních interních auditů vedených certifikovaným externím auditorem. Certifikace je obnovována ve spolupráci s certifikačním orgánem DNV.

 

Management kvality

Naše plánování produktu pomáhá realizovat začátek sériové výroby ve správném okamžiku v definované kvalitě a v dohodnutém množství v souladu s plánovaným rozpočtem. S preventivními nástroji managementu kvality, jako je pokročilé plánování kvality (APQP), analýza možného výskytu a vlivu vad (FMEA), analýza rizik a systémem optimalizace a efektivního řízení výrobních a technologických procesů, dosahujeme našimi zákazníky požadované kvality již při náběhu sériové výroby.

Management životního prostředí

Náš management životního prostředí není nerentabilní povinnost, ale zavedená součást společnosti. Aby nedocházelo k plýtvání se zdroji, neustále vyvíjíme environmentálně šetrné postupy a spolupracujeme s dodavateli vhodných výrobních prostředků. Recyklace materiálů je integrována do produkčních cyklů. Systematickou realizací našich environmentálních standardů v praxi zabezpečujeme v této oblasti také nejcennější know-how a další implementační schopnosti.

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Náš management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prokazuje výkonnost prostřednictvím řízení svých rizik ohrožující nebo poškozující lidské zdraví v pracovním procesu. Oblast prevence rizik není pro společnost žádnou novinkou, od svého založení se dbá na její předcházení. Dodržování tohoto systému je důsledně vyžadováno.

Určení rozsahu systému managementu

Systém managementu kvality dle ISO 9001:2015 a systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2015 jsou v organizaci aplikovány v tomto rozsahu činností a jejich produktů a služeb:

• sériové obrábění dílů pro dopravní prostředky
• výroba elektrických a elektronických zařízení

přičemž byly současně vzaty v úvahu externí a interní aspekty (kap. 4.1) a požadavky zainteresovaných stran (kap. 4.2)
a na tyto organizační útvary na adrese Špidrova č. 110 a č. 129, Vimperk:

• vedení společnosti
• oddělení obchodní
• oddělení výrobní
• oddělení přípravy výroby
• oddělení zajištění kvality
• oddělení údržby
• oddělení ekonomické a personální

Systémy managementu jsou závazné pro zaměstnance na všech pracovních pozicích společnosti podílejících se na komplexní realizaci výše uvedených činností a jejich produktů a služeb.

Společnost Strojírna Vimperk spol. s r. o. má právní subjektivitu, a proto má své pravomoci a schopnosti řídit a ovlivňovat samostatně svá rozhodnutí.

Organizace neaplikuje kap. 8.3 Návrh a vývoj nových produktů a služeb a kap. 8.5.5 – Činnost po dodávání – záruční a pozáruční servis.

Certifikáty ke stažení